Základní škola a Mateřská škola Jestřebí, příspěvková organizace

Přijímaní uchazečů ke studiu na středních školách se řídí zákonem č.472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1.1.2012. Prováděcím předpisem je vyhláška č. 86/2012 Sb., s účinností od 20.03.2012.

Přihlášky

Pro první kolo přijímacího řízení lze podat 1 přihlášku, která obsahuje kolonky pro 2 střední školy
Žáci obdrží vyplněné přihlášky ve škole do poloviny února. Odnesou je domů – podpis rodičů, popř. potvrzení lékaře.
Přinesou je zpět do školy – podpis ředitele ZŠ, razítko školy.
Přihlášky dostanou domů. Rodiče zajistí doručení na příslušnou školu (doporučeně poštou, osobně – nechat potvrdit přijetí).
Pozvánku k přijímacímu řízení dostanou žáci na adresu uvedenou na přihlášce (každá SŠ odesílá v jiném termínu).
Termín přijímacího řízení dle internetových stránek dané školy nebo dle pozvánky zaslané SŠ.
Pro další kola přijímacího řízení může uchazeč podat libovolný počet přihlášek

Výsledky

zápisový lístek obdrží žák na základní škole pouze jeden
odevzdáním zápisového lístku potvrzuje uchazeč úmysl vzdělávat se v dané střední škole
zápisový lístek musí uchazeč odevzdat řediteli střední školy do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění svého přijetí ke studiu na webu školy
pokud uchazeč zápisový lístek neuplatní, vzdává se práva být žákem dané střední školy
zápisový lístek lze uplatnit pouze jednou (výjimka platí pro dodatečné přijetí ke studiu na základě odvolání)

 

Školní rok 
2019/2020
Přijetí od 1.9.2019 U obroů s talentovou zkouškou
(bez ohledu na formu vzdělávání) U ostatních oborů vzdělání
Zákonný zástupce nezletilého
uchazeče nebo zletilý uchazeč
podává přihlášku řediteli střední
školy  do 30. listopadu do 1. března (denní forma vzdělávání)
do 20. března ( pro ostatní formy vzdělávání)
Zápisový lístek obdrží uchazeč do 30. listopadu žák ZŠ ve
své škole
 - ostatní uchazeči od krajského úřadu
na základě písemné žádosti do 1. března žák ZŠ ve své škole
 - ostatní uchazeči od krajského úřadu na 
základě písemné žádosti

Ředitel střední školy zveřejní
rozhodnutí o termínech konání
přijímací zkoušky, kritéria přij.
řízení a předpokládaný počet
přijímaných uchazečů

do 31. října do 31. ledna 
Termíny konání talentové zkoušky
a přijímací zkoušky

 - umění a užité umění od 2.1. do
 15. 1. 2020
 - konzervatoř od 15.1. do 31.1.

 - jednotné testy 14. 4. a 15. 4. 2020
 - víceletá gymnázia 16. a 17. 4. 2020
 - náhradn termín 13. 5. a 14. 5. 2020

 

Naši partneři